Obowiązująca taryfa dla ciepła

Poniżej przedstawiamy aktualną taryfę dla ciepła.

Wersję PDF można pobrać klikając na poniższy link:

Decyzja nr OGD-4210-23(19)/2016/382/XIII/MBR1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Jantarowa 5

taryfa dla ciepła

2016

spis treści

CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1.1 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

 • ustawa ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),
 • rozporządzenie taryfowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
 • rozporządzenie przyłączeniowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
 • przedsiębiorstwo ciepłownicze przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Jantarowa 5, zwane dalej „PEC”,
 • odbiorca każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • źródło ciepła połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 • sieć ciepłownicza połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 • przyłącze odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
 • węzeł cieplny połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 • grupowy węzeł cieplny węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 • instalacja odbiorcza połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 • zewnętrzna instalacja odbiorcza odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
 • obiekt budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 • układ pomiarowo-rozliczeniowy dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
 • grupa taryfowa grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
 • moc cieplna ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
 • zamówiona moc cieplna ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
 • warunki obliczeniowe :
  1. obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  2. normatywną temperaturę ciepłej wody.

1.2 Użyte w taryfie skróty oznaczają:

 1. źródło ciepła zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim:
  nr 1 – przy ul. Jantarowej 5, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

 2. źródło ciepła zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim:
  nr 3 – zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 27, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego,
  nr 5 zlokalizowane w Kmiecinie, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PEC prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

 • wytwarzania ciepła Nr WCC/148/382/U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami),
 • przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/158/382/U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami).

CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.

Grupa IA – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane przez PEC,
Grupa IB – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane przez PEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,
Grupa III – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 3, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
Grupa V – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 5, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców IA j.m. netto
cena za zamówioną moc cieplną roczna zł/MW 105 003,44
rata miesięczna 8 750,29
cena ciepła zł/GJ 33,14
cena nośnika ciepła zł/m3 18,81
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna zł/MW 20 229,04
rata miesięczna 1 685,75
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,56
Grupa odbiorców IB j.m. netto
cena za zamówioną moc cieplną roczna zł/MW 105 003,44
rata miesięczna 8 750,29
cena ciepła zł/GJ 33,14
cena nośnika ciepła zł/m3 18,81
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna zł/MW 24 923,27
rata miesięczna 2 076,94
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 8,91
Grupa odbiorców III j.m.
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną opłatę cieplną zł/MW 5 903,24
stawka opłaty za ciepło zł/GJ 60,47
Grupa odbiorców V j.m.
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną opłatę cieplną zł/MW 10 659,89
stawka opłaty za ciepło zł/GJ 49,33

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Przyłącze z rur preizolowanych Za 1 mb przyłącza
Na terenie bez nawierzchni utwardzonej Na terenie z nawierzchnią utwardzoną
(zł/mb przyłącza)
Dn=25/90 129,25 178,45
Dn=32/110 140,75 189,94
Dn=40/110 150,00 199,20
Dn=50/125 171,53 222,79
Dn=65/140 185,46 236,73
Dn=80/160 206,50 259,82
Dn=100/200 219,88 273,20
Dn=125/225 265,90 321,29
Dn=150/250 272,23 327,62

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
5.2
W przypadkach:
 1. niedotrzymania przez PEC standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 2. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 3. udzielania bonifikat,
 4. nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

PEC wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie, nie wcześniej, niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.